ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายปองวุฒิ สมภารเพียง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอคัมร์ศิริ มีดี
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 35
  ชื่อ : นางสาวสุนิสา สายนวล
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 29
  ชื่อ : นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 8

พบข้อมูล: 31840 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1112 โรงเรียน กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859116
1113 โรงเรียน บ้านโพนสวาง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890282
1114 โรงเรียน บ้านโนนสำราญ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890069
1115 โรงเรียน หนองแสงถวิลราษฎร์ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890070
1116 โรงเรียน ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890071
1117 โรงเรียน บ้านนาวี เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890284
1118 โรงเรียน บ้านดงหมู เขาวง กาฬสินธุ์
1119 โรงเรียน กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา เขาวง กาฬสินธุ์
1120 โรงเรียน กุดสิมวิทยาสาร เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859117
1121 โรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859435
1122 โรงเรียน บ้านส้มป่อย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-817514
1123 โรงเรียน บ้านกุดกอก เขาวง กาฬสินธุ์
1124 โรงเรียน โคกมะลิวิทยา เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890073
1125 โรงเรียน บ้านหนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890285
1126 โรงเรียน บ้านโพธิ์ไทร เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890074
1127 โรงเรียน บ้านโพนนาดี เขาวง กาฬสินธุ์
1192 โรงเรียน บ้านนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 043-817056
1193 โรงเรียน บ้านวังเวียง นาคู กาฬสินธุ์ 043-817058
1194 โรงเรียน บ้านนากระเดา นาคู กาฬสินธุ์ 043-817244
1195 โรงเรียน บ้านกุดตาใกล้ นาคู กาฬสินธุ์ 043-817510
1196 โรงเรียน บ้านนากุดสิม นาคู กาฬสินธุ์ 043-960016
1197 โรงเรียน บ้านหนองขามป้อม นาคู กาฬสินธุ์ 043-890017
1198 โรงเรียน บ้านจอมศรี นาคู กาฬสินธุ์ 043-890018
1199 โรงเรียน บ้านชาด นาคู กาฬสินธุ์ 043-817416 / F
1200 โรงเรียน นางามวิทยา นาคู กาฬสินธุ์ 043-890268 / Fa
1201 โรงเรียน หินลาดนารายณ์สาร นาคู กาฬสินธุ์ 043-890269
1202 โรงเรียน บ้านบ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์
1203 โรงเรียน บ้านม่วงกุล นาคู กาฬสินธุ์ 043 - 852470
1204 โรงเรียน นาสีนวลวิทยา นาคู กาฬสินธุ์ 043-817444
1205 โรงเรียน ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร นาคู กาฬสินธุ์ 043-817496
1206 โรงเรียน สามเพื่อนพัฒนา นาคู กาฬสินธุ์ 043 - 890010
1207 โรงเรียน บ้านจาน นาคู กาฬสินธุ์ 043-817245
1208 โรงเรียน โคกนาดี นาคู กาฬสินธุ์ 043-814312
1209 โรงเรียน บ้านโนนศาลา นาคู กาฬสินธุ์ 043-817252
1210 โรงเรียน บ้านหนองห้าง นาคู กาฬสินธุ์ 043-890011
1211 โรงเรียน บ้านน้ำปุ้น นาคู กาฬสินธุ์ 043-890014
1212 โรงเรียน บ้านพรหมสว่าง นาคู กาฬสินธุ์ 043-890015
1213 โรงเรียน รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) นาคู กาฬสินธุ์ 043-890012
1404 โรงเรียน บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760122
1405 โรงเรียน บ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055715430