ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายปองวุฒิ สมภารเพียง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอคัมร์ศิริ มีดี
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 35
  ชื่อ : นางสาวสุนิสา สายนวล
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 29
  ชื่อ : นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 8

พบข้อมูล: 31840 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
8404 โรงเรียน บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) พระทองคำ นครราชสีมา 044-249428
8405 โรงเรียน บ้านห้วยหุงเกลือ พระทองคำ นครราชสีมา 044-753324
8406 โรงเรียน บ้านตลุกชั่งโค พระทองคำ นครราชสีมา 044-430267
8407 โรงเรียน บ้านถนนหัก พระทองคำ นครราชสีมา 044-430401
8408 โรงเรียน บ้านหนองกก พระทองคำ นครราชสีมา 044-430459
8409 โรงเรียน บ้านหนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา 044-384399
8410 โรงเรียน บ้านบุเขว้า พระทองคำ นครราชสีมา 044-430102
8519 โรงเรียน บ้านบุเสมาทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 044 - 430357
8526 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 18 บัวใหญ่ นครราชสีมา 044
8534 โรงเรียน บ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร บัวใหญ่ นครราชสีมา 044-430148
8560 โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 044-495004
8561 โรงเรียน บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย นครราชสีมา 044-495082
8562 โรงเรียน วังโพน บัวลาย นครราชสีมา 044-430230
8563 โรงเรียน บ้านโนนดู่ บัวลาย นครราชสีมา 044-754916
8564 โรงเรียน บ้านป่าหวาย บัวลาย นครราชสีมา 044-495171
8565 โรงเรียน บ้านหนองคอม บัวลาย นครราชสีมา 044-754910
8566 โรงเรียน บ้านหนองแสง บัวลาย นครราชสีมา 044-495192
8567 โรงเรียน บ้านหลุบกุง บัวลาย นครราชสีมา 044-462758
8568 โรงเรียน บ้านห้วยม่วง บัวลาย นครราชสีมา 083-7329389
8569 โรงเรียน วัดบ้านศาลาดิน บัวลาย นครราชสีมา 044-430239
8570 โรงเรียน ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ บัวลาย นครราชสีมา 044-430262
8571 โรงเรียน บ้านคึมมะอุ บัวลาย นครราชสีมา 044-430042
8572 โรงเรียน บ้านแดงน้อย บัวลาย นครราชสีมา 044-495-021
8573 โรงเรียน บ้านฝาผนัง บัวลาย นครราชสีมา 089-4258698
8574 โรงเรียน บ้านเพ็ดน้อย บัวลาย นครราชสีมา 086-2537260
8575 โรงเรียน บ้านหนองจาน บัวลาย นครราชสีมา 044-430264
8576 โรงเรียน บ้านหนองผือ บัวลาย นครราชสีมา 044-430263
8577 โรงเรียน วัดบ้านดอนโก่ย สีดา นครราชสีมา 044-239305
8578 โรงเรียน วัดบ้านดอนเต็ง สีดา นครราชสีมา 044-430235
8579 โรงเรียน วัดบ้านเมืองสูง สีดา นครราชสีมา 044-430276
8580 โรงเรียน บ้านหญ้าคา สีดา นครราชสีมา 044-238884
8581 โรงเรียน บ้านหนองตาด สีดา นครราชสีมา 044-979405
8582 โรงเรียน บ้านหัวนาคำ สีดา นครราชสีมา 089-2844757
8583 โรงเรียน บ้านหินแห่ สีดา นครราชสีมา 044-430275
8584 โรงเรียน วัดบ้านสีดา สีดา นครราชสีมา 044-329175
8585 โรงเรียน วัดบ้านโนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 044-977006
8586 โรงเรียน บ้านโนนสัง สีดา นครราชสีมา 044-329123
8587 โรงเรียน บ้านโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์) สีดา นครราชสีมา 044-329155
8588 โรงเรียน บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) สีดา นครราชสีมา 044-430146
8589 โรงเรียน เบญจราษฎร์ศึกษา สีดา นครราชสีมา 044-430274