ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายปองวุฒิ สมภารเพียง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอคัมร์ศิริ มีดี
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ชื่อ : นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : ไพลิน สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นางสาวสมฤดี แก้วลอย
  ผู้เข้าชม 6
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • อบรมวินัย บุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมวินัย บุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 89 รูป / ดู 84 ครั้ง)
 • มุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการปี2560
มุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการปี2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 160 รูป / ดู 143 ครั้ง)
 • ภาพการอบรมโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยดูดีมีพลานามัยสมบูรณ์
ภาพการอบรมโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยดูดีมีพลานามัยสมบูรณ์
โรงเรียน บ้านเขือง
(จำนวน 15 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • บวรลีก
บวรลีก
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 62 รูป / ดู 296 ครั้ง)
 • สัปดาห์ศิลปะ
สัปดาห์ศิลปะ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 60 รูป / ดู 207 ครั้ง)
 • ค่ายคุณธรรมจริยะธรรมม.3และม.4
ค่ายคุณธรรมจริยะธรรมม.3และม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 176 รูป / ดู 641 ครั้ง)
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 140 รูป / ดู 305 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 82 รูป / ดู 437 ครั้ง)
 • ห้องสมุดดิจิทัล
ห้องสมุดดิจิทัล
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 8 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • 11 ส.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ร่วมกันทำความดีในวันแม่
11 ส.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ร่วมกันทำความดีในวันแม่
(จำนวน 12 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(จำนวน 6 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่
11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่
(จำนวน 10 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 1,358 ครั้ง)
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง)
 • ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง)
 • ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • สอบราคาซ่อมแซมเสริมผิวถนน
สอบราคาซ่อมแซมเสริมผิวถนน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 246 ครั้ง)
 • ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 148 ครั้ง)
 • ผู้ใหญ่ใจดี ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์
ผู้ใหญ่ใจดี ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • งบทดลองประจำปี 2560
งบทดลองประจำปี 2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 213 ครั้ง)
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 271 ครั้ง)
 • การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 260 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2017-06-30 11:53:19

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2017-05-19 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2017-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2017-01-10 10:42:14

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00